obecnie
16° C
jutro
24° C
 djkubus
Czy korzystasz z 500 plus?


Ostatnio na forum

 • Rozterki dorosłych dzieci....
  33 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Czy marzy Ci się bajeczna ...
  153 wyświetleń
  2 odpowiedzi
 • Przygody w innych krajach
  129 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Wycieczka do Turcji :)
  137 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • "Kiedy opadły maski" książ...
  141 wyświetleń
  1 odpowiedzi
 • Fenomen Jarosława Kaczyńsk...
  6521 wyświetleń
  13 odpowiedzi
 • Konferencje śmiesznej opoz...
  1140 wyświetleń
  10 odpowiedzi
Przejdź do forum

"Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola" - podsumowanie projektu

12 października 2015 10:52, autor: Geno
29 września 2015 roku odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” w dniu 29 września 2015 roku zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w stalowej Woli. Konferencja maiła na celu podsumowanie działań które zostały zrealizowane w ramach projektu w latach 2013 – 2015.

Wśród osób przybyłych na konferencję była m.in. Pani Halina Wołos – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli, Pani Ewa Sekulska – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli, Panowie Mariusz Kunysz i Grzegorz Męciński – Radni Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Spotkanie poprowadził Kierownik projektu – Małgorzata Gotfryd. Gości na wstępie przywitał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – Pan Piotr Pierścionek. Następnie zaprezentowano realizację projektu na przełomie tych trzech lat. Głos zabrali również jego uczestnicy. W dalszej kolejności o Klubie Wolontariusza przy MOPS, opowiedział jego koordynator – Pani Edyta Nowaczewska. Klub Wolontariusza przy MOPS był jednym z działań realizowanych w ramach projektu. Po przerwie przedstawiono Programy Aktywności Lokalnej w latach 2013 – 2015 wdrażane w projekcie „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” na terenie Miasta.

Animator lokalny MOPS – Pani Beata Cyba – Kolasińska opowiedziała o Klubie „Wesoła Gromadka”, który powstał w ramach Programu Aktywności Lokalnej w projekcie we wrześniu 2014 roku. Jest skierowany do dzieci i rodziców z bloków przy ulicach 1-go Sierpnia 22, Podleśna 2, Kilinskiego2 w Stalowej Woli. Na koniec perspektywę finansową 2014 – 2020 i możliwość pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego przedstawił konsultant ds. funduszy europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Pan Grzegorz Męciński.

Projekt „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” realizowany w okresie 1 styczeń 2013 roku do 30 września 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Głównym celem projektu był wzrost aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu, poprzez stworzenie systemu, który umożliwi im i ich rodzinom wyjście z trudnej sytuacji życiowej. W latach 2013 – 2015 w projekcie wzięło udział 149 osób, w tym 94 kobiety. W ramach projektu z uczestnikami pracownicy socjalni podpisywali kontrakty socjalne oraz umowy na realizację Programów Aktywności Lokalnej.

W latach 2013 – 2015 w ramach kontraktów socjalnych uczestnicy skorzystali z następujących instrumentów aktywnej integracji:
• Aktywizacja zawodowa: (20 godzin przypadających na każdego uczestnika projektu),
• Aktywizacja społeczna: (100 godzin przypadających na każdego uczestnika projektu),
• Aktywizacja edukacyjna:
- szkolenia zawodowe w których łącznie uczestniczyło 93 osoby (53 kobiety i 40 mężczyzn),
- staże zawodowe odbyło 15 osób w latach 2013 – 2015 (12 kobiet i 3 mężczyzn)
Szkolenia zawodowe z zakresu:
- piekarz – ciastkarz;
- barman – kelner;
- spawacz (spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów – metodą MAG);
- profesjonalny sprzedawca;
- sprzedawca, magazynier z obsługą kasy fiskalnej;
- opiekun osób starszych i niepełnosprawnych;
- magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym (w tym obsługa kas fiskalnych);
- bukieciarstwo i florystyka;
- technolog robót wykończeniowych;
- pracownik remontowo – budowlany;
- kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci;
- kurs fryzjerski.
Wskaźniki realizacji projektu:
- 117 zawartych kontraktów socjalnych w Gminie Stalowa Wola pomiędzy klientami pomocy społecznej a pracownikami socjalnymi
- 35 podpisanych umów w ramach Programów Aktywności Lokalnej
- 2 pracowników socjalnych kontynuujących zatrudnienie w MOPS w Stalowej Woli
- 1 036 godzin pracy Animatora Lokalnego w MOPS w Stalowej Woli
- 1 036 godzin pracy Koordynatora Klubu Wolontariusza przy MOPS w Stalowej Woli
- 15 osób odbyło staże zawodowe
- 93 osoby ukończyły szkolenia zawodowe
- 104 osoby wykonały badania profilaktyczne w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej
- 121 osób ukończyło zajęcia w ramach aktywizacji społecznej
i edukacyjnej (warsztaty, szkolenia)
- 360 godzin wsparcia asystenta rodziny
149 osób otrzymało pomoc finansową w ramach wkładu własnego do projektu (zasiłki celowe)
- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 32 uczestników projektu przez okres uczestnictwa w kontrakcie socjalnym
- funkcjonowanie Klubu Wolontariusza przy MOPS
- funkcjonowanie Klubu „Wesoła Gromadka”
- uczestnictwo 7 kobiet w pracach społecznie użytecznych na terenie Gminy (MOPS w Stalowej Woli)
- uczestnictwo w KIS (Program Aktywizacja i Integracja)

W latach 2013 -2015 w projekcie systemowym MOPS w Stalowej Woli „Czas na aktywność
w gminie Stalowa Wola” realizowane były trzy Programy Aktywności Lokalnej (PAL) w których wykorzystane zostały cztery instrumenty aktywnej integracji. W 2013 roku PAL „Lepsza rodzina” skierowany był do członków konkretnej społeczności lokalnej z Gminy Stalowa Wola w szczególności objętej pomocą MOPS w Stalowej Woli przez Zespół ds. Pomocy Rodzinie. PAL adresowany był do osób i rodzin z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz przemocą w rodzinie.

W 2014 roku odbiorcami PAL „Nowy dzień” byli mieszkańcy bloków przy ulicach:
- Kilińskiego 2;
- Podleśna 2;
- 1-go Sierpnia 22 w Stalowej Woli; w szczególności osoby objęte wsparciem MOPS oraz przemocą w rodzinie.

W 2015 roku PAL „Czas na zmianę” adresowano do mieszkańców Stalowej Woli zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, w szczególności do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach Programu Aktywności Lokalnej w projekcie „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” realizowano:
1. Środowiskową pracę socjalną – działania realizowane przez pracowników Ośrodka, w tym pracowników socjalnych, organizatorów społeczności lokalnej, asystentów rodzin mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprze pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
2. Instrumenty aktywnej integracji – formy wsparcia z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej o których mowa w dokumencie „Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”.
3. Działania o charakterze środowiskowym – inicjatywy obejmujące m. in. edukację społeczną i obywatelską, spotkania, debaty, konsultacje, organizowanie oraz inspirowanie do udziału w imprezach i spotkaniach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym (otwarcie Klubu dla dzieci i rodziców „Wesoła Gromadka” i zajęcia z Animatorem Lokalnym, funkcjonowanie Klubu Wolontariusza przy MOPS i działania akcyjne, wycieczki, Pierwszy Piknik Sąsiedzki, Spotkanie Wigilijne w plenerze, Piknik z okazji Dnia Dziecka).


/Stalowawola.pl
Komentarze czytelników (0)
Do tej zawartości nie ma jeszcze komentarzy.