Nowości

Dbajmy o czyste powietrze w Stalowej Woli

Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Nadrzędnym celem programu „Czyste powietrze” jest walka ze smogiem a dominującą rolę w jego tworzeniu odgrywają nieekologiczne piece grzewcze w domach jednorodzinnych oraz kotłownie węglowe. W ramach programu można przeprowadzić termomodernizację budynków, np. wykonać termoizolację lub wymienić stolarkę okienną i drzwiową na bardziej energooszczędną. Z dofinansowania można skorzystać w celu wymiany starych, wysokoemisyjnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo można przeprowadzić kompletny audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.

Do kogo skierowane jest dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”?

 Z dofinansowania „Czyste powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą) oraz osoby, które posiadają zgodę na budowę domu jednorodzinnego. Podstawowe dofinansowanie (do 30 tys. zł) adresowane jest do osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł.

Jeśli łączne zarobki osób wspólnie mieszkających i utrzymujących się w danym gospodarstwie domowym nie przekraczają w przeliczeniu na osobę 1400 zł, można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie (do 37 tys. zł). Dla osób mieszkających samotnie kwota ta wynosi 1960 zł. Z wyższej kwoty dofinansowania mogą skorzystać też osoby prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem, że roczny przychód nie jest wyższy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę (z grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku).

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku?

  • dokument potwierdzający prawo własności budynku, np. akt notarialny (jeśli we wniosku nie ma numeru księgi wieczystej),
  • w przypadku współwłaścicieli – skany oświadczeń z danymi i podpisami wszystkich współwłaścicieli,
  • w przypadku małżeństwa – skan oświadczenia z danymi i podpisem małżonka,
  • zaświadczenie o dochodach,
  • audyt energetyczny – jeśli został wykonany i na jego podstawie opracowano projekt modernizacji,
  • na etapie rozliczenia – faktury, dokumenty potwierdzające płatność, wnioski o płatność z protokołem.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w formie elektronicznej, rejestrując konto w Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW i pobierając elektroniczny wniosek o dofinansowanie lub osobiście w stalowowolskim Urzędzie Miasta. 

–To będzie korzyść zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych, które nie potrafią obsługiwać komputera. Teraz wszystkie potrzebne informacje znajdą w urzędzie. Chcemy poprawiać jakość życia naszych mieszkańców. Mamy wiele do zrobienia, bo budynki mieszkalne w naszym mieście częściowo nadal wyposażone są w dymiące kominy. Ten program to szansa, którą warto wykorzystać. To inwestycja w zdrowie, środowisko i czyste powietrze – mówi zastępca prezydenta miasta Renata Knap.

Punkt obsługujący mieszkańców w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie działał w godzinach pracy Urzędu Miasta. Zainteresowanych uzyskaniem wsparcia mieszkańców zapraszamy do Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska przy ul. Wolności 9 do pok. nr 4, tel. 15 643 34 49, mail: aszczyrba@stalowawola.pl, pjedruch@stalowawola.pl.

O dofinansowanie można ubiegać się do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia inwestycji, czyli od daty wystawienia pierwszej faktury. Wcześniejsze wydatki nie zostaną objęte dopłatą. Okres trwania inwestycji nie może być dłuższy niż 30 miesięcy. Czas ten liczony jest od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane są do 31 grudnia 2027 roku.

 

/Stalowawola.pl

22-02-2021 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność