Nowości

Informacja z obrad XXII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego w trybie zdalnym

Dnia 3 czerwca 2020 r. miała miejsce XXII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się w trybie zdalnym.

Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radni zapoznali się z informacjami oraz sprawozdaniami za 2019 r.: Zarządu Powiatu Niżańskiego z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Powiatu Niżańskiego za 2019 r. na drogach powiatowych oraz w zakresie obiektów i zadań innych niż dróg; Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2019 roku; Oceną stanu zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu Niżańskiego w sezonie 2019/2020 i zamierzeniami w zakresie robót drogowych na rok 2020; Oceną zasobów pomocy społecznej Powiatu Niżańskiego za rok 2019; z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku za 2019 r.; o działalności Biura Powiatowego ARiMR w Nisku w 2019 oraz o zadaniach na rok 2020; z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok; o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2019 rok; o sytuacji finansowo-ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku; z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2019 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii o aktualnej sytuacji epizootycznej na terenie powiatu niżańskiego w zakresie ASF (afrykański pomór świń; z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku za 2019 r. – stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w Powiecie Niżańskim oraz Komendanta Powiatowego Policji w Nisku, dotyczącą przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie powiatu niżańskiego za 2019 rok.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych, działek stanowiących własność gminy Harasiuki (z przeznaczeniem na drogę powiatową Nr 1068R Wólka-Półsieraków) oraz własność gminy Dzikowiec (z przeznaczeniem na drogę powiatową Nr 1088R Nowy Nart- Stary Nart).

Realizując porządek obrad Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2020, m.in. przekazując dotację celową w kwocie 95 tys. zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku na realizację zadania pn „Utworzenie izolatki oraz modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oddziału chorób wewnętrznych”. Ponadto dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2020-2034.

/Powiat Nisko

10-06-2020 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność