Nowości

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

Dnia 30 listopada 2020 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego w trybie zdalnym. Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Następnie radni zapoznali się z informacjami: dotyczącą  oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.; stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Niżańskiego w I półroczu 2020 r.; Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Rzeszowie o stanie środowiska na terenie powiatu niżańskiego w 2019 r. w świetle badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska; Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań na terenie Powiatu Niżańskiego w 2019 r. oraz za I półrocze 2020 r.; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie Powiatu Niżańskiego, w kontekście pandemii SARS-CoV-2; Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, w kontekście funkcjonowania w okresie pandemii SARS-CoV-2, a także z informacją o działalności SPZZOZ w Nisku za I półrocze 2020 r. oraz informacją o realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przez SPZZOZ w Nisku za I półrocze 2020 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni zapoznali się z szerokim materiałem związanym ze sprawozdaniem o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Niżańskiego za rok szkolny 2019/2020, w tym m.in. informacją przybliżającą poszczególne szkoły i placówki, danymi dotyczącymi liczby oddziałów, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Raport zawierał także szereg tabel i wykresów przedstawiających wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W sprawozdaniu uwzględniono również organizację oraz bazę szkół i placówek, liczbę laureatów konkursów i olimpiad, przeprowadzone remonty i inwestycje w poprzednim roku szkolnym. Szereg danych liczbowych dotyczył nie tylko roku szkolnego 2019/2020, ale również minionych lat, ukazując tym samym dynamikę zmian zachodzących w kolejnych latach.

Ponadto Rada uchwaliła Program współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021; zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2020 oraz ustaliła wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz koszty usunięcia pojazdu.

Następnie Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowej działki stanowiącej własność gminy Ulanów z przeznaczeniem pod drogę powiatową Nr 1022R.

Ponadto Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Wykonanie windy osobowej elektrycznej z szybem samonośnym panoramicznym, dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4”. Zaciągnięcie zobowiązania jest niezbędne do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym roku i realizacji zadania w roku następnym 2021.

Następnie Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2034.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.

 

/Powiatnisko.pl


03-12-2020 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność