Nowości

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu pt. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Stalowa Wola na lata 2016-2023”

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Stalowej Woli

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r poz. 247), art. 10 ust. 1 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 ze zm.)

Prezydent Miasta Stalowej Woli ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji dokumentu pt. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2016-2023”, zwanego dalej: Aktualizacją Planu Transportowego

 1. Celem konsultacji jest zebranie uwag i wniosków mieszkańców Miasta Stalowej Woli na temat zapisów ww. Aktualizacji Planu Transportowego, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 82/21 z dnia 08 kwietnia 2021 r.
 2. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 9 kwietnia 2021 r. do 29 kwietnia 2021 r.,
 3. Opinie do projektu ww. dokumentu należy składać na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do w/w Zarządzenia.
 4. Opinie do projektu można przekazać w następujących formach:
  • w formie pisemnej (wg w/w formularza);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wg w/w formularza).
  • za pomocą elektronicznej ankiety, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli: www.stalowawola.pl, stronie BIP Urzędu Miasta Stalowej Woli: bip.stalowawola.pl (zakładka: Konsultacje społeczne),

LINK DO ANKIETY: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_B50HPkO30XZK8H7bEcbKIR4fq5k2blay5EpSPAWbH36roA/viewform

 1. Uwagi na formularzu niepodpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem lub przesłane w formie innej niż wymienione w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 2. Wypełniony formularz prosimy przekazywać:

– pocztą elektroniczną na adres e-mail: pkuznar@stalowawola.pl
(tytuł: „Konsultacje społeczne Aktualizacji Planu Transportowego”) lub

– dostarczyć drogą listowną na adres: Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola (z dopiskiem: „Konsultacje społeczne Aktualizacji Planu Transportowego”) w terminie do dnia 29 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu).

 1. Organem odpowiedzialnym za rozpatrzenie uwag i wniosków zebranych w ramach konsultacji jest Gmina Stalowa Wola.
 2. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
 • wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli,
 • opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli,
 • opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli.

Załączniki:

Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 82/21 z dnia 08 kwietnia 2021 r.

Projekt aktualizacji planu transportowego na lata 2020 – 2036

Projekt aktualizacji planu transportowego na lata 2020 – 2036 (mapa)

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Formularz do zgłaszania uwag drogą elektroniczną

Formularz do zgłaszania uwag drogą elektroniczną wersja edytowalna

 

/Stalowawola.pl

09-04-2021 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność