Nowości

Gminne inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dobiegły końca remonty dróg w gminie Pysznica wsparte dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

Pierwsze zrealizowane zadanie to remont dróg nr 101224R (ulica Kaczyłów), 101242R (ulica Słoneczna) i 101216R (ulica Kościelna i Jedności Narodowej) w miejscowości Pysznica. W ramach tego zadania wyremontowano 1701 m dróg za kwotę 389 047,92 zł z czego 272 33300 zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostałe środki z budżetu gminy. 

Drugie zadanie polegało na remoncie drogi gminnej nr 101233R – ulicy Podsanie w Kłyżowie. Całkowity koszt remontu 998 metrów drogi to 249 762,96 zł – z Funduszu Dróg Samorządowych gmina pozyskała kwotę 174 834,30 zł.

 

Po zakończeniu prac z wizytą w naszej gminie gościł sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, poseł na Sejm RP – Rafał Weber. Wójt Gminy Pysznica – Łukasz Bajgierowicz, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica – Krzysztof Skrzypek oraz Zastępca Wójta Gminy Pysznica – Witold Pietroniec zaprezentowali ministrowi wyremontowane drogi, podkreślając przy tym jak ważne dla samorządów jest wsparcie z FDS.

Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Infrastruktury Fundusz Dróg Samorządowych powołany został jako mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. 

 

/Pysznica.pl

"Młodzi z POWERem"

W związku z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Młodzi z POWERem" nr projektu POWR.01.02.01-18-0006/19 oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie przekazujemy Państwu informację na temat powyższego projektu.

Celem głównym projektu jest do 30.09.2021 r. podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety;
 • osoby bierne zawodowo;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby zamieszkujące miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne usługi:

1. Ustalenie potrzeb Uczestnika/czki Projektu, działania aktywizacyjne. Każdy z Uczestników/czek odbędzie wymienione poniżej wsparcia:

 • Indywidualny Plan Działania (6h/osoba), usługa ma na celu identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, które będą podstawą dalszego udziału w projekcie.
 • Miękkie kompetencje zawodowe (1 gr/24h), moduły: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy (zakres: autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, wybór odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych), zawodowe kompetencje interpersonalne rynku pracy i warsztat edukacyjny.

2. Szkolenia zawodowe (1 gr/średnio 120h), usługa polegać będzie na przygotowaniu Uczestników/czek Projektu do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikację/umiejętności niezbędne w środowisku pracy. Uczestnicy/czki zostaną skierowane przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego IPD oraz zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy.

3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy z Uczestnikiem/czką Projektu (5h/osoba) - celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika/czki Projektu na stanowisko zgodne z oczekiwaniami pracodawcy. Głównym zadaniem będzie dostarczanie Uczestnikowi/czce Projektu (drogą meilową, osobiście) ofert pracy zgodnie z posiadanymi kompetencjami i doświadczeniem. Metoda pracy: rozmowa indywidualna z Uczestnikiem/czką Projektu, zebranie informacji nadzór nad poprawnym formatem: listu motywacyjnego i CV.

4. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba) - każdy z 60 Uczestników/czek Projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Celem jest wyposażenie Uczestnika/czki Projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycję. Staż będzie powiązany z IPD i/lub szkoleniem zawodowym i/lub oczekiwaniami pracodawcy.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe (9,60 zł/h brutto);
 • stypendium stażowe (1 440,00 zł brutto/miesiąc);
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć;
 • bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy);
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia;
 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik);
 • zaświadczenie o ukończeniu szkoleniu;
 • zaświadczenie o ukończeniu staży;
 • pokrycie kosztów egzaminów;
 • pokrycie kosztów badań lekarskich.

/Nisko.pl

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność