Nowości

Konkurs na film o Lasowiakach

Tajemnice XIX-wiecznej wsi? Próby rozwikłania lasowiackiej gwary? A może wspominki babci Gieni? Poruszcie swoją wyobraźnię, stwórzcie „Krótki Film o Lasowiakach” i wygrajcie nagrody.

DLA KOGO?

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów maksymalnie siedmiominutowych utworów audiowizualnych, które w dowolnej formie odwołują się do dziedzictwa i kultury ludowej Lasowiaków.

Filmy są zgłaszane w dwóch kategoriach - głównej (bez ograniczeń wiekowych) i młodzieżowej (dla młodzieży w wieku szkolnym).

Prace konkursowe mogą być realizowane zarówno z użyciem profesjonalnego jak amatorskiego sprzętu, w tym również telefonów komórkowych. Liczy się przede wszystkim pomysł, staranność wykonania i przedstawienie tematu kultury Lasowiaków. 

O CZYM?

Lasowiacy - grupa etnograficzna z terenów Puszczy Sandomierskiej, z wyróżniającą się kulturą ludową, wzornictwem, muzyką, śpiewem, gwarą - dają szerokie pole do twórczej wypowiedzi. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania ich kulturą poprzez kreatywne i nieszablonowe formy filmowe. Zgłoszone utwory mogą prezentować zarówno tradycyjne formy kultury lasowiackiej jak jej współczesne ujęcie, a także daleko idące inspiracje elementami tej kultury.

O Lasowiakach wiele można dowiedzieć się np. odwiedzając niezwykle ciekawy Skansen w Kolbuszowej lub choćby wchodząc na stronę internetową Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej  http://www.muzeumkolbuszowa.pl/

DO KIEDY?

Filmy należy zgłaszać do dnia 30 sierpnia 2022.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Finału II Festiwalu Kultury Lasowiackiej 18 września 2022 w Stalowej Woli.

JAKIE NAGRODY?

Na zwycięzców w obu kategoriach czekają nagrody rzeczowe (kat. młodzieżowa) i finansowe (kat. główna). Łącznie do rozdania mamy minimum 6 000 zł, a laureat pierwszego miejsca kat. głównej może liczyć na nagrodę 2 000 zł!

JAK ZGŁOSIĆ?

Film należy zgłosić za pomocą formularza onlinehttps://forms.gle/7s93d2azQiDsVu796

Przed zgłoszeniem obligatoryjnie należy zapoznać się z regulaminem.

Konkurs organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie odbywa się w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Kultury Lasowiackiej.

Regulamin konkursu

Więcej informacji:

koordynatorka Konkursu

Katarzyna Mazurkiewicz

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Tel. 17 853 52 57 w.32

E-mail: k.mazurkiewicz@kulturapodkarpacka.pl

 

/Nisko.pl

Nabór na stanowisko ds. przygotowania inwestycji w Urzędzie Miasta

Urząd Miasta Stalowej Woli szuka osób na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. przygotowania inwestycji.  

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

         WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: budownictwo, geodezja i kartografia,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem informacji zawartej w nagłówku niniejszego ogłoszenia,
 • dobry stan zdrowia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.


  WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz).
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz).
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy lub w przypadku niezakończonego okresu zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu z informacją o udzielonym urlopie bezpłatnym z art. 174 Kodeksu Pracy,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy, (pobierz druki oświadczeń)
 11. inne dokumenty poświadczające wymagania dodatkowe.

  Wymagane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, złożone w terminie do 16 sierpnia 2022 r. do Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37‑450 Stalowa Wola (pok. Nr 3) w zaklejonych kopertach z imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania (adresem do korespondencji) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. przygotowania inwestycji”.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli (stalowawola.pl)

 

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność