Nowości

Dariusz Dul nowym prezesem MZK w Nisku

Miejski Zakład Komunalny w Nisku od kilku tygodni ma nowego prezesa. Dariusz Dul, bo o nim mowa, zastąpił na stanowisku Zbigniewa Kuziorę, który z końcem października przeszedł na emeryturę.

Nowy prezes MZK pochodzi z Niska. Przez ostatnie 12 lat na różnych szczeblach zawodowych zdobywał doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowników. Jak sam twierdzi, w czasie kierowania MZK, nadrzędnym celem dla jego zespołu ma być budowa dobrych relacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Nisko, Władzami oraz Radą Miejską.

– Bardzo zależy mi na tym, aby wspólnie podjąć takie działania, które w wielu zakresach przełożą się na poprawę sytuacji wodno-ściekowej w naszej gminie – zapewnia.

Wśród zadań, które prezes zamierza realizować na pierwszym miejscu znajduje się utrzymanie obecnego, a w przyszłości zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie jakości wody. Nowatorskim rozwiązaniem ma być wprowadzenie systemu monitorowania awarii podczas pracy Stacji Uzdatniania Wody, co przyczyni się do zminimalizowania przerw w dostawach. W planach jest także projektowanie kolejnych ogniw sieci wodociągowej, likwidacja tzw. ślepych odcinków oraz zwalczanie nielegalnych ujęć.

– Oczywiście modernizacja, naprawy i czyszczenie istniejących sieci będą wciąż priorytetowymi czynnościami. Ale w zamiarze mam także kilka projektów w sołectwach m.in. rozbudowę stacji SUW w Zarzeczu, lokalizowanie nowych ujęć wody, wymianę liczników, usprawnienie działania zasuw oraz istniejących hydrantów, co w znacznym stopniu zmniejszy straty wody. Bardzo ważnym przedsięwzięciem, które mam nadzieję uda się zrealizować już w 2021 roku, będzie połączenie sieci wodociągowej Niska z Nowosielcem – mówi Dariusz Dul.

Usprawnienia nie ominą też gminnej sieci kanalizacyjnej. Prezes nosi się z zamiarem, po pierwsze, utrzymania bieżącej infrastruktury w dobrej kondycji, a po drugie rozprawienia się raz na zawsze z problemowymi studniami w ulicy Sandomierskiej poprzez ich zabezpieczenie rękawem z kompozytu. Trzecim, nie mniej istotnym punktem na modernizacyjnej mapie sieci kanalizacji ma być zaprojektowanie i budowa nowej przepompowni wraz z kratą przy oczyszczalni ścieków w Nisku. W planach na przyszłość jest też modernizacja przepompowni i kanalizacji grawitacyjno-podciśnieniowej na osiedlu Malce i Moskale.

Ale nie tylko wodociągi i kanalizacja leżą w zakresie działań Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku.

– Przyszło nam się jako spółce komunalnej zmierzyć z odbiorem odpadów od mieszkańców naszego miasta. Zależy mi na tym żeby jakość usług w tym obszarze była na najwyższym poziomie, dlatego będziemy sukcesywnie rozszerzać nasz park maszynowy i ulepszać obsługę techniczną – mówi nowy prezes.

 

/Nisko.pl

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

Dnia 30 listopada 2020 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego w trybie zdalnym. Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Następnie radni zapoznali się z informacjami: dotyczącą  oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.; stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Niżańskiego w I półroczu 2020 r.; Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Rzeszowie o stanie środowiska na terenie powiatu niżańskiego w 2019 r. w świetle badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska; Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań na terenie Powiatu Niżańskiego w 2019 r. oraz za I półrocze 2020 r.; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie Powiatu Niżańskiego, w kontekście pandemii SARS-CoV-2; Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, w kontekście funkcjonowania w okresie pandemii SARS-CoV-2, a także z informacją o działalności SPZZOZ w Nisku za I półrocze 2020 r. oraz informacją o realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przez SPZZOZ w Nisku za I półrocze 2020 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni zapoznali się z szerokim materiałem związanym ze sprawozdaniem o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Niżańskiego za rok szkolny 2019/2020, w tym m.in. informacją przybliżającą poszczególne szkoły i placówki, danymi dotyczącymi liczby oddziałów, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Raport zawierał także szereg tabel i wykresów przedstawiających wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W sprawozdaniu uwzględniono również organizację oraz bazę szkół i placówek, liczbę laureatów konkursów i olimpiad, przeprowadzone remonty i inwestycje w poprzednim roku szkolnym. Szereg danych liczbowych dotyczył nie tylko roku szkolnego 2019/2020, ale również minionych lat, ukazując tym samym dynamikę zmian zachodzących w kolejnych latach.

Ponadto Rada uchwaliła Program współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021; zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2020 oraz ustaliła wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz koszty usunięcia pojazdu.

Następnie Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowej działki stanowiącej własność gminy Ulanów z przeznaczeniem pod drogę powiatową Nr 1022R.

Ponadto Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Wykonanie windy osobowej elektrycznej z szybem samonośnym panoramicznym, dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4”. Zaciągnięcie zobowiązania jest niezbędne do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym roku i realizacji zadania w roku następnym 2021.

Następnie Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2034.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.

 

/Powiatnisko.pl

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność